اکسل محاسباتی

  1. خانه
  2. اکسل محاسباتی

محاسبه پرایمر و نوار دستی سرجوش

عایق کلتار لوله ها در کارگاه ثابت اجرا می شود ولی برای اجرای عایق سرجوش ها به صورت دستی در کنار کانال و یا گرفتن تعمیری ها با استفاده از…

محاسبه وزن الکترود و فیلم رادیوگرافی

از کالا های مورد استفاده در شبکه فلزی، الکترود و فیلم رادیوگرافی می باشد بنابراین جهت صورت وضعیت کالا بایستی به محاسبه وزن الکترود وفیلم رادیوگرافی مصرفی بپردازیم. سرجوش هایی…

محاسبه مواد مصرفی پوشش بیتوسیل

در حال حاضر بیشتر پوشش های لوله های فلزی پوشش بیتوسیل می باشد و جایگزین پوشش کلتار شده است. در پروژه ها یکی از نیاز های مهندسان و پیمانکاران محاسبه…
فهرست