حوضچه گذاری شیر پلی اتیلن

بعد از اجرای اسپندل و تلسکوپی و همچنین زیر سازی حوضچه نسبت به حوضچه گذاری شیر پلی اتیلن اقدام می کنیم. ابتدا می توانید موارد زیر را مشاهده کنید: اجرای…

زیرسازی حوضچه شیر پلی اتیلن

بعد از جوشکاری شیرهای پلی اتیلن و قبل از تست و تحویل به بهره برداری منطقه ابتدا باید نسبت به اجرای حوضچه شیرهای پلی اتیلن اقدام کنیم. قبلا راجب به…
فهرست