آیتم حفاری در فهرست بها

آیتم حفاری در فهرست بها

اولین قسمتی که در شروع پروژه ها مخصوصا پروژه های گازرسانی با آن سروکار داریم بحث حفاری کانال می باشد بنابراین محاسبه آیتم حفاری در فهرست بها و شناخت آیتم…
محاسبه آیتم حمل فهرست بها

محاسبه آیتم حمل فهرست بها

در کارهای پروژه گاهی نیاز به حمل مازاد از کارگاه به بیرون می باشد بنابرای اطلاعات لازم برای محاسبه آن نیاز می باشد. آیتم حمل در فهرست بها آیتم های…
پیاده کردن مسیر و رنگه ریزی

پیاده کردن مسیر و رنگه ریزی

بعد از حفاری چاله های آزمایشی و بررسی و تایید ناظر و تعیین مسیر، نیاز به رنگه ریزی جهت حفاری بیل مکانیکی می باشد تا بیل مکانیکی بتواند حفاری را…
محاسبه چاله آزمایشی

محاسبه چاله آزمایشی

در ابتدای شروع به کار پیمانکار و بعد از تجهیزکارگاه و قبل از شروع به حفاری ابتدا پیمانکار باید نسبت به تعیین محل موانع مسیر از جمله لوله های آب…
نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها

نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها

از جمله موضوعاتی که دوستان و همکاران در پروژه های گازرسانی با آن برخورد می کنند بحث نحوه محاسبه آسفالت فهرست بها می باشد که بیشتر در خصوص فهرست بهای…
فهرست