دوره مسئولیت رفع نقص و تحویل قطعی

بعد از تحویل موقت پیمان، دوره مسئولیت رفع نقص و تحویل قطعی شروع می شود که دوره مسئولیت رفع نقص بر اساس  ماده ۶۱ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا…

تحویل موقت پیمان

جهت تحویل موقت پیمان و نوشتن صورت وضعیت قطعی ابتدا بر اساس ماده ۵۸ و ۵۹ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای…
فهرست