تست لهیدگی

توضیحات

بازرسی و کنترل کیفی سرجوش های پلی اتیلن شامل سه نوع می باشد:

  1. بازسی چشمی ( VT )
  2. بازسی توسط آزمایشات مخرب
  3. بازرسی توسط آزمایشات غیر مخرب

تست لهیدگی جز آزمایشات مخرب و از نوع آزمایشات کشش ( Tensile test ) می باشد و مطابق استاندارد ISO 6259 و ماده ۲ از فصل سوم مشخصات فنی پلی اتیلن انجام می شود. این آزمایش میبایست در آزمایشگاه و با نیروی تنظیم شده انجام شود ولی بازرسی فنی می تواند اجازه انجام آن را در کارگاه با استفاده از گیره و به صورت دستی به ناظر پروژه تفویض کند.

تکمیل اطلاعات روی سرجوش
بریدن سرجوش
ابتدا سرجوش پلی اتیلن را بریده و اطلاعات پروژه شامل پیمانکار، شماره پیمان، پروژه و کد جوشکار را بر روی آن می نویسیم
گیره هیدرولیک
اعمل فشار به سرجوش باید به آرامی صورت گیرد تا گسیختگی در نمونه ایجاد شود
اعمال فشار در گیره
سرجوش بریده را بین گیره ای که دو فک آن دارای حداقل 35 سانتیمتر باشد قرار داده و به آرامی اعمال فشار میکنیم

در صورتیکه گسیختگی فقط در لوله باید و سرجوش از هم گسیختگی نداشته باشد و یا به عبارتی سیم های جوش الکتروفیوژن از هم باز نشده و سرجوش د رمقابل گسیختگی مقاومت کند، آزمایش مورد تایید است.

بر اساس ردیف ۳ بند ۳ ماده ۲ از فصل سوم مشخصات فنی پلی اتیلن جهت بریدن سرجوش تست باید ۵۰ سانتیمتر لوله بریده شود بطوریکه نمونه سرجوش در وسط آن باشد.

گسیختگی در سرجوش