تست لهیدگی

توضیحات

بازرسی و کنترل کیفی سرجوش های پلی اتیلن شامل سه نوع می باشد:

  1. بازسی چشمی ( VT )
  2. بازسی توسط آزمایشات مخرب
  3. بازرسی توسط آزمایشات غیر مخرب

تست لهیدگی جز آزمایشات مخرب و از نوع آزمایشات کشش ( Tensile test ) می باشد و مطابق استاندارد ISO 6259 و ماده ۲ از فصل سوم مشخصات فنی پلی اتیلن انجام می شود. این آزمایش میبایست در آزمایشگاه و با نیروی تنظیم شده انجام شود ولی بازرسی فنی می تواند اجازه انجام آن را در کارگاه با استفاده از گیره و به صورت دستی به ناظر پروژه تفویض کند.

در صورتیکه گسیختگی فقط در لوله باید و سرجوش از هم گسیختگی نداشته باشد و یا به عبارتی سیم های جوش الکتروفیوژن از هم باز نشده و سرجوش د رمقابل گسیختگی مقاومت کند، آزمایش مورد تایید است.

بر اساس ردیف ۳ بند ۳ ماده ۲ از فصل سوم مشخصات فنی پلی اتیلن جهت بریدن سرجوش تست باید ۵۰ سانتیمتر لوله بریده شود بطوریکه نمونه سرجوش در وسط آن باشد.

فهرست