پرسش های متداول شرایط عمومی پیمان

برای تک تک سوال ها و پاسخ ها فکر و مطالعه شده است و تلاش کردیم که تمامی سوال ها با استفاده از دستورالعمل ها، مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی با لوله های پلی اتیلن و همچنین آیین نامه های داخلی شرکت گاز پاسخ داده شود.

امیدواریم مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز قرار گیرد

 بر اساس ماده ۵ موافقت نامه در شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بعد از امضا و مبادله پیمان و تسلیم ضمانتنامه های پیش پرداخت و انجام تعهدات و بعد از  تحقق شرایطی که تعیین شده، پیمان نافذ می شود.

 بر اساس ماده ۵ موافقت نامه در شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده، حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز باید کارفرما و پیمانکار توافق کنند و در غیر اینصورت ضمانتنامه های پیمانکار تسلیم و با او تسویه می شود.

 بر اساس بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صورت عدم ابلاغ به کار کارفرما حداکثر پس از ۳۰ روز از تاریخ تنفیذ پیمان، پیمانکار میتواند شروع به کار کند

بر اساس بند ۱ تا ۴ ماده ۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام های اولیه پس از عقد پیمان به صورت زیر می باشد:

 1. تسلیم ضمانت نامه های پیش پرداخت و تعهد اجرای کار
 2. ارائه برنامه زمان بندی
 3. تسلیم بیمه نامه ها
 4. هماهنگی های رفع ابهامات فنی احتمالی
 5. نحوه گردش کارها در صورتیکه مشخص نشده باشد

 بر اساس ماده ۵ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند.

 بر اساس ماده ۸ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ایلاغیه ها تنها به صورت کتبی معتبر می باشد و رسید دبیرخانه یا رسید پستی ملاک تسلیم مکاتبات می باشد.

بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمانت نامه های زیر باید ارائه گردد:

 1. ماده۱۱: ضمانت نامه پیش پرداخت
 2. ماده ۱۲: ضمانت نامه حسن انجام کار
 3. ماده ۱۳: ضمانت نامه انجام تعهدات

 بر اساس ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمانت نامه پیش پرداخت به اندازه مبلغ پیش پرداخت صورت گرفته به پیمانکار می باشد و به تناسب از محل صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد.

بر اساس ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمانت نامه حسن انجام کار می تواند برای بخش های مختلف متفاوت باشد و در شرایط خصوصی مقدار آن مشخص می شود ولی مطابق ردیف ۱ از بند ۷ ماده ۵۳ شرایط عمومی در هر صورت نباید از ۱۰% مبلغ پیمان بیشتر باشد. و بطور معمول ۱۰ درصد از هر صورت وضعیت بابت ضمانت حسن انجام کار کسر می گردد.

آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار مطابق ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان:

 • ۵۰% پس از تحویل موقت و پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی
 • ۵۰% پس از تحویل قطعی

 بر اساس ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ضمانت نامه انجام تعهدات طبق شرایط خصوصی تعیین می شود ولی در هر حال نباید از ۵ درصد مبلغ پیمان کمتر باشد.

تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی معتبر باشد.

آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات مطابق ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان:

پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پرداخت می شود

بر اساس ماده ۱۵ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،بیمه نامه های ذیل باید اخذ شود:

بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه

 • برای هر مورد حمل باید اخذ شود
 • تا زمان تحویل موقت
 • اخذ آن بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ به عهده پیمانکار می باشد

بیمه تمام خطر

 • برای پوشش خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبار کارگاه و ساختمان و برای دوران عملیات ساختمان و نصب
 • تا تاریخ تحویل موقت مگر در شرایط خصوصی چیز دیگری بیان شده باشد
 • اخذ آن بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ به عهده پیمانکار می باشد

بیمه مسئولیت مدنی و اشخاص ثالث

 • جهت پوشش خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما و کارکنان پیمانکار دست دوم و سایر کارکنانی که به نحوی در ارتباط با پروژه هستند
 • تا تاریخ تحویل موقت
 • اخذ آن بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ به عهده پیمانکار می باشد

بیمه ماشین آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تاسیسات مورد نظر و ماشین آلات نقلیه

 • برای پوشش خسارات موضوع
 • تا زمانیکه مورد استفاده قرار می گیرند
 • اخذ آن بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ به عهده پیمانکار می باشد

 

 بر اساس ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حداکثر زمان تحویل نقشه های Az built تا تحویل موقت می باشد.

تحویل موقت منوط به تحویل Az built  می باشد.

بر اساس بند ۲ ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

 • پیمانکار ظرف ۲ هفته پس از شروع به کار نماینده خود را به کارفرما معرفی می کند
 • نماینده با اطلاع قبلی کارفرما می تواند تغییر کند
 • در طول مدت پیمان نماینده پیمانکار به منزله پیمانکار عمل می کند
 • مکاتبات و اطلاعیه ها و ابلاغیه ها و دستور کارها خطاب به نماینده پیمانکار صادر می شود

 

بر اساس بند ۳ ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

 • نماینده پیمانکار فردی بنام رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می کند
 • پس از تایید کارفرما شروع به کار میکند ( و پرونده حراستی)
 • همواره در کارگاه حضور داشته باشد
 • از شروع کار تا تحویل کارها حضور دارد
 • مدیریت و سرپرستی کارگاه انجام داده و بر عملیات ساختمان و نصب نظارت می کند
 • مکاتبه ها و ابلاغیه ها و تبادل نقشه و اطلاعات در زمینه های مرتبط با ساختمان و نصب خطاب به پیمانکار و بنام رئیس کارگاه صورت میگیرد

 

 بر اساس بند ۲ ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیمانکار موظف به کار در ساعت های عادی روز می باشد مگر در شرایط خصوصی چیز دیگری بیان شده باشد.

در صورت تقبل هزینه های اضافی ناشی از کار در شب و تایید کارفرما (HSE) مجاز به کار ساعت های شب می باشد.

بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در هر زمانی در طول پیمان و تا پیش از تحویل موقت می توان در کارهای پیمان تغییر داد و پیمانکار موظف به انجام آنهاست.

بر اساس بند ۳ ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تغییرات در کارهای پیمانی می بایست برای اضافه کاری حداکثر کمتر از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان و برای کسر کاری و یا حذف بخشی از پیمان نباید منجر به کاهش بیش از ۲۵% مبلغ پیمان شود که در اینصورت یا پیمانکار میتواند قبول کند یا بر اساس ماده ۶۹ خاتمه پیمان دهد.

بر اساس بند ۵ و ۶ ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صور دستور تغییر کار برای مواردی که نیاز به تغییر در کارهای پیمان می باشد در صورتیکه کارها مطابق فهرست بها براورد شده باشد نیاز به دستور تغییر کار نیست و در غیر اینصورت می بایست مطابق بند ۴ ماده ۴۹ نسبت به صدور دستور تغییر کار اقدام شود.

بر اساس بند ۴ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مراحل بررسی و پرداخت صورت وضعیت به صورت ذیل است:

 • در پایان هر ماه یا مقاطع زمانی تعیین شده پیمانکار صورت وضعیت موقت ارائه می دهد ( بند ۳ ماده ۵۳ )
 • مهندس مشاور ۱۰ روز فرصت دارد تا بررسی و تایید کند و یا به پیمانکار برای رفع نواقص عودت دهد
 • کارفرما ۲۰ روز فرصت دارد تا صورت وضعیت تایید شده مهندس مشاور را بررسی و تایید و پرداخت کند و در صورتیکه در مهلت ۲۰ روزه کارفرما نتواند بررسی کند ۷۰% بهای صورت وضعیت را پس از کسر کسورات به صورت علی الحساب  به پیمانکار پرداخت می کند

بر اساس بند ۷ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از صورت وضعیت های موقت مبالغ زیر کسر می شود:

 1. تضمین حسن انجام کار ( نباید بیشتر از ۱۰% مبلع صورت وضعیت باشد )
 2. بیمه تامین اجتماعی
 3. مالیات پیمان
 4. پرداخت های به پیمانکار ( مثلا کسورات مربوط به پیش پرداخت و…)
 5. هزینه های انجام شده یا مصالح تعهد پیمانکار که کارفرما تامین کند

بر اساس ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ممکن است در ردیف ۴ از بند ۲ ماده ۳ موافقتنامه مبالغی به عنوان مبالغ مشروط ذکر می شود که پرداخت آن  مربوط به انجام کارها، خدمات و تامین مصالح مطابق شرح پیوست ۱۷ می باشد و در صورت دستور کارفرما کارهای مربوطه توسط پیمانکار انجام و مبلغ مطابق کار ها پرداخت می شود

بر اساس  ماده ۵۶ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تغییرات در مبلغ پیمان فقط در موارد زیر قابل تغییر است:

 1. صدور دستور تغییر کار
 2. تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان در مقایسه با مقادیر اولیه
 3. کاهش مبلغ ناشی از خسارت تاخیر
 4. افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار
 5. تغییر مبلغ ناشی از تعدیل
 6. کاهش مبلغ پیمان بدلیل قصور پیمانکار و انجام کارها توسط کارفرما

بر اساس بند ۲ ماده ۵۶ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان بدین صورن می باشد:

 1. در صورتیکه پیمان فهرست بهایی باشد و موارد کارهای نقصانی یا اضافی در آن باشد میبایست مطابق آیتم های فهرست بها عمل کرد
 2. بر اساس نرخ عوامل+موارد خریدی که فاکتور یا مدرک دارد بعلاوه در نظر گرفتن سود بالاسری پیمانکار
 3. در صورت توافق یک مبلغ مقطوع

بر اساس  ماده ۵۷ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مراحل بررسی صورت وضعیت قطعی بدین صورت می باشد:

 1. پس از تحویل موقت پیمانکار میبایست صورت وضعیت قطعی تحویل مهندس مشاور دهد
 2. مهندس مشاور ۱۰ روز فرصت بررسی مدارک دارد و در صورت تکمیل مدارک نسبت به پذیرش صورت وضعیت اقدام میکند و در غیراینصورت جهت تکمیل مدارک تحویل پیمانکار می دهد
 3. مهندس مشاور ۶۰ روز فرصت بررسی و تایید دارد
 4. کارفرما ۶۰ روز فرصت بررسی و تایید و پس از کسر کسورات صورت وضعیت را پرداخت میکند و نسبت به آزاد سازی ضمانت نامه های حسن انجام کار و انجام تعهدات مطابق ماده ۱۱ تا ۱۴ اقدام میکند. در صورتیکه کارفرما نتواند مبلغ صورت وضعیت را پرداخت کند می بایست خسارت تاخیر در پرداخت را مطابق بند ۸ ماده ۵۳ پرداخت کند.

بر اساس  ماده ۵۸ و ۵۹ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مراحل تحویل کار به صورت ذیل می باشد:

 1. مرحله پیش راه اندازی ( Precommissioning )
 2. بازدید کار توسط مهندس مشاور و حداکثر ظرف یک هفته فهرست نواقص احتمالی کارها به پیمانکار ابلاغ می شود جهت رفع نقص و تایید مجدد مهندس مشاور
 3. صدور گواهی تکمیل مکانیکی از طرف مهندس مشاور (  Mechanical completion )
 4. مرحله راه اندازی (  Commissioning )
 5. آزمایش عملکردی ( Performance test )

بر اساس  ماده ۶۱ شرایط عمومی پیمان های PC ( تامین کالا و تجهیزات و ساخت و نصب ) برای کارهای صنعتی بخشنامه ۱۸۳۴۰۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پس از تحویل موقت کارها ظرف مدت یک سال یا هر زمانی طولانی تر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشد، رفع هر نوع عیب و نقصی در کارها به عهده پیمانکار می باشد و با هزینه خود میبایست رفع نقص کند.

پیمانکار موظف به انجام آزمایشات لازم برای حصول اطمینان از رفع نقص و اخذ تاییدیه کارفرما می باشد.

نکته: دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار، از تاریخ تایید رفع نقص و تایید کارفرما شروع می شود.

بروزرسانی بطور منظم انجام خواهد شد
اگر سوال خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا به سوال شما پاسخ داده شود:

در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسخ مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسخ مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲

نوشتهٔ پیشین
ثبت نام-اولیه
نوشتهٔ بعدی
پرسش های متداول مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن

مطالب مرتبط