مهار بلودان و درین فیلتر ایستگاه

توضیحات

در هنگامی که ایستگاه جهت تعمیرات یا بدلیل مشکلات احتمالی شبکه یا بدلیل تعویض فیلتر ایستگاه، از سرویس خارج می شود برای تخلیه گاز باقیمانده در فیلتر و لوله ها از درین فیلتر استفاده می شود که در جهت ایمنی بیشتر گاز را در فاصله دورتر از ایستگاه و کنار دیوار ایستگاه تخلیه می شود. این درین فیلتر ها بدلیل فشار گاز دچار لرزش زیاد شده و برای کاستن از لرزش و همچنین ایمنی بیشتر ایشتگاه علاوه بر مهار آن به حصار دور دیوار، نسبت به بتن آن اقدام می شود.

مهار بلودان
بلودان های کنار ایستگاه بدلیل امنیت بیشتر در داخل ایستگاه تعبیه می شوند و برای ایمنی و عدم لرزش و آسیب علاوه بر مهار توسط حصار ایستگاه بتن می شوند. در اینجا قالب بندی شده جهت بتن ریزی
اجرای مهار درین فیلتر ها
درین فیلترها که جهت تخلیه گاز باقیمانده فیلتر و ایستگاه کاربرد دارد از کنار دیوار ایستگاه تخلیه می شوند و برای ثابت نگهداشتن آنها علاوه بر اتصال آنها به حصار دور ایستگاه، با بتن نیز مهار می شوند.

 

بدلیل قرار گرفتن در بتن باید لوله را تا قسمتی که درون بتن قرار میگیرد نوارپیچی کرده و با نوار راک شیلد پوشش شود.

سر بلودان ودرین فیلترها سر تراکتوری گذاشته می شود تا از ورود اجسام و آب باران جلوگیری شود.

قسمت بالای بلودان و درین فیلتر رنگ شده و در محل های اتصال نوارپیچی می شود.

ارتفاع باید به میزانی باشد که از دیوار محوطه ایستگاه بالاتر قرار گیرد.

بتن اجرا شده بلودان
در اینجا بتن ریزی به پایان رسیده و به حصار دیوار هم متصل شده است
نوشتهٔ بعدی
تست لهیدگی

مطالب مرتبط