بلودان خط فلزی

در بعضی مواقع بعنوان مثال در مواقع تعمیر و انشعاب گیری و اتفاقات متفرقه نیاز به قطع گاز و انجام کارهایی بر روی شبکه گاز می باشد بنابراین ابتدا باید گاز باقیمانده در شبکه خالی و سپس با ایمنی به اجرای کارهای شبکه پرداخت. برای تخلیه شبکه از گاز های باقیمانده از بلودان استفاده می شود در متشکل از یک شیر جهت بستن شبکه اصلی و یک شیر فرعی برای باز و کردن خروجی همچنین خروجی نیز با فلنج کور بسته می شود. اجرای بلودان با استفاده از نقشه N3-5424 می باشد که در زیر اجرای آن را مشاهده می کنید.

pipejaking gasplus-8
پایپ جکینگ
تست لهیدگی
فهرست