بلودان خط فلزی

در بعضی مواقع بعنوان مثال در مواقع تعمیر و انشعاب گیری و اتفاقات متفرقه نیاز به قطع گاز و انجام کارهایی بر روی شبکه گاز می باشد بنابراین ابتدا باید گاز باقیمانده در شبکه خالی و سپس با ایمنی به اجرای کارهای شبکه پرداخت. برای تخلیه شبکه از گاز های باقیمانده از بلودان استفاده می شود در متشکل از یک شیر جهت بستن شبکه اصلی و یک شیر فرعی برای باز و کردن خروجی همچنین خروجی نیز با فلنج کور بسته می شود. اجرای بلودان با استفاده از نقشه N3-5424 می باشد که در زیر اجرای آن را مشاهده می کنید.

نکته: 

باید توجه داشت که فاصله بین سه راهی نامساوی و شیر بلودان (در اینجا سایز “۲) و فاصله بین شیر بلودان تا سه راهی فلنج کور طوری تنظیم شود که حوضچه ها قابل جاگذاری باشند و اگر فاصله ها کم باشد حوضچه ها تنظیم نمی شوند که بایستی با توجه به اندازه حوضچه ها مقادیر را بدست آورد. بنظر حداقل فاصله بین سه راهی نامساوی خط اصلی تا شیر بلودان ۱۱۰ سانتیمتر و حداقل فاصله بین شیر بلودان تا سه راه کپ مربوط به فلنج کور ۱۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

بتن ریزی زیر شیر اصلی شبکه
به جهت ثابت نگهداشتن شیر خط اصلی زیر آن را بتن ریزی کرده تا از سنگین شدن و شکست یا خمیدگی در شبکه اصلی جلوگیری شود
اجرای نقشه بلودان
ابتدا جوشکاری و رادیوگرافی انجام و سپس اقدام به ساپورت گذاری زیر شیر اصلی شبکه می کنیم. در شکل یک شیر 2 اینچ و یک فلنج کور 2 اینچ اجرا شده است
حوضچه شیرهای بلودان خط فلزی
بلودان سه عدد حوضچه گذاشته می شود..یکی برای شیر اصلی و یکی برای شیر فرعی و یکی هم برای فلنج کور ( محل تخلیه )... نکته این که حوضچه فلنج کور بایستی طوری باشد که امکان باز و بسته کردن فلنج باشد
اجرای نقشه بلودان به همراه ساپورت
در اینجا نقشه بلودان به همران ساپورت بتنی زیر شیر شبکه اصلس اجرا شده است
نوشتهٔ پیشین
تست لهیدگی
نوشتهٔ بعدی
پایپ جکینگ

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی یافت نشد