در کارهای پروژه گاهی نیاز به حمل مازاد از کارگاه به بیرون می باشد بنابرای اطلاعات لازم برای محاسبه آن نیاز می باشد.

آیتم حمل در فهرست بها

آیتم های حمل در فهرست بها به صورت زیر می باشد:

آیتم حمل در فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز

آیتم حمل در فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز در دو فصل آورده شده است که یکی در فصل شانزدهم ( حمل و نقل ) که این فصل مربوط به حمل شهری و همچنین حمل بین شهری لوله و اتصالات و شیرها یا ایستگاه های تقلیل فشار می باشد و دیگری در فصل سیزدهم (کارهای خاکی) که مرتبط با کارهای خاکی و مازاد برداری می باشد. در واقع این مقاله و تحلیل آموزشی در خصوص فصل سیزدهم و مازاد برداری می باشد که این آیتم ها به صورت زیر تعریف شده است:

آیتم های حمل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز-سال 1397
آیتم های حمل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز-سال ۱۳۹۷

آیتم حمل در فهرست بهای ابنیه

آیتم حمل در فهرست بهای ابنیه در فصل سوم (عملیات خاکی با ماشین) به صورت زیر می باشد:

آیتم های حمل در فهرست بهای ابنیه - سال 1397- عکس شماره 1
آیتم های حمل در فهرست بهای ابنیه – سال ۱۳۹۷ – عکس شماره ۱
 آیتم های حمل در فهرست بهای ابنیه - سال 1397 - عکس شماره 2
آیتم های حمل در فهرست بهای ابنیه – سال ۱۳۹۷ – عکس شماره ۲

در چه مواردی آیتم حمل داده می شود

حمل مازاد حاصل از حفاری

حمل مازاد حاصل از حفاری زمانیکه خاک حاصل از حفاری امکان سرند شدن نداشته باشد و ماسه بادی از بیرون تامین شده باشد که در اینصورت به مقدار ( مترمکعب) ماسه بادی که برای ریختن بر روی لوله تامین شده است، آیتم حمل تعلق خواهد گرفت.

نکته ۱: البته نکته اینکه اگر زمین حفاری آسفالتی باشد، آیتم حمل مازاد حفاری تعلق می گیرد و اگر زمین حفاری خاکی باشد با توجه به مکان حفاری و موقعیت کار در صورت تایید مهندس ناظر این آیتم محاسبه می شود.

نکته ۲: به طور معمول آیتم حمل مازاد حفاری به زمین های حفاری خاکی تعلق نمی گیرد.

نکته ۳: آیتم حمل مازاد حفاری برای قسمت هایی که در بیرون شهر یا در خط تغذیه و انتقال صورت می گیرد بدلیل اینکه در همان زمین امکان پخش شدن دارد بنابراین آیتم حمل مازاد حفاری در این موارد تعلق نمی گیرد.

حمل مازاد حاصل از زمین سنگی

در صورتیکه حفاری با چکش هیدرولیکی/چکش بادی دستی انجام شود چون طبق مشخصات فنی سنگ ها امکان بازگردانی به کانال ندارند بنابراین نیاز به حمل سنگی های حاصل از چکش هیدرولیکی/چکش بادی دستی می باشد که مقدار (مترمکعب) حمل برابر با مترمکعب چکش هیدرولیکی/چکش بادی دستی می باشد.

حمل مازاد با دستور مهندس ناظر

ممکن است در مواردی نیاز به حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک پروژه باشد که در اینگونه موارد با دستور کتبی مهندس ناظر این آیتم قابل پرداخت می باشد. در ذیل به این موارد اشاره می کنیم:

  • حمل مواد خاکی در مکان هایی که نیاز به مازاد برداری و یا حمل مواد حاصل از عملیات خاکی باشد
  • مکان هایی که نیاز به حمل مواد خاکی در مسیر باشد
  • حمل مواد خاکی حاصل از ترانشه برداری در مواردی که نیاز به حمل آن باشد مثل حفاری در شانه جاده ها که فضای کافی جهت ریختن خاک حفاری وجود ندارد

ضریب آیتم حمل بر اساس نوع جاده

در مقدمه فصل سیزدهم فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز برای حمل در جاده های خاکی/شنی ضریب ۰٫۹ و جهت حمل در جاده های آسفالتی ضریب ۰٫۷۷ در نظر گرفته است لذا در صورتیکه در هر یک از این جاده ها حمل صورت گیرد متناسب با آن در محاسبات ضریب متناظر را اعمال می کنیم.

ضریب تشابه آیتم حمل

در آیتم های حمل فهرست بها همانطور که در بالا دیدیم برای فاصله حمل بیشتر از ۱۰۰ متر تناسب هایی وجود دارد که در زیر بررسی می کنیم:

  • برای آیتم فاصله حمل ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر به تناسب هر ۱۰۰ متر محاسبه می کنیم مثلا در صورتیکه فاصله حمل ما ۴۰۰ متر باشد در واقع ۱۰۰ متر اول در آیتم ۱۳۱۴۰۰۳ محاسبه می شود و ۳۰۰ متر بعدی در آیتم ۱۳۱۴۰۰۴ که ضریب تشابه آن ۳ می باشد.
ضریب تشابه آیتم 100 تا 500 متر
ضریب تشابه آیتم ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
  • جهت آیتم فاصله حمل بین ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر به تناسب هر کیلومتر محاسبه می شود مثلا در صورتیکه فاصله حمل ۲۰۰۰ متر باشد ۱۰۰ متر اول در آیتم ۱۳۱۴۰۰۳ و ۴۰۰ متر بعدی در آیتم ۱۳۱۴۰۰۴ که جمعا تا اینجا ۵۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر بعدی در آیتم ۱۳۱۴۰۰۵ که به تناسب کیلومتر ضریب تشابه ۱٫۵ می شود ( ۱۵۰۰/۱۰۰۰=۱٫۵ )
ضریب تشابه آیتم 500 تا 10 کیلومتر
ضریب تشابه آیتم ۵۰۰ تا ۱۰ کیلومتر
  • آیتم های حمل بین ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و آیتم حمل بیش از ۳۰ کیلومتر به تناسب هر کیلومتر می باشد مثلا در صورتیکه فاصله حمل ۴۵۰۰۰ متر باشد بدین صورت محاسبه می شود. ۱۰۰ متر اول در آیتم ۱۳۱۴۰۰۳ و ۴۰۰ متر در آیتم ۱۳۱۴۰۰۴ و ۹۵۰۰ متر در آیتم ۱۳۱۴۰۰۵ ( ضریب تشابه {۹٫۵=۹۵۰۰/۱۰۰۰} می باشد ) و ۲۰۰۰۰ متر بعدی در آیتم ۱۳۱۴۰۰۶ به تناسب هر کیلومتر محاسبه می شود ( ضریب تشابه {۲۰=۲۰۰۰۰/۱۰۰۰}می باشد) و ۱۵۰۰۰ متر بقیه در آیتم ۱۳۱۴۰۰۷ به تناسب هر کیلومتر محاسبه می شود که ضریب تشابه آن {۱۵=۱۵۰۰۰/۱۰۰۰} می باشد.
ضریب تشابه آیتم 10 تا 30 کیلومتر و آیتم بیش از 30 کیلومتر
ضریب تشابه آیتم ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر و آیتم بیش از ۳۰ کیلومتر

محاسبه آیتم حمل فهرست بها

بر اساس مواردی که آیتم حمل به آنها تعلق می گیرد، می توانید مقدار مترمکعب حمل را محاسبه کنید سپس آن را در آیتم های حمل فهرست بها که در بالا توضیح داده شد قرار دهیم و ضریب حمل در جاده خاکی/شنی و جاده آسفالتی هم در آیتم ها اعمال می کنیم.

برای راحتی کار دوستان و همکاران اکسل محاسبه آیتم حمل را فرمول گذاری شده قرار دادیم تا شما بتوانید به آسانی با وارد کردن مترمکعب حمل شده و فاصله حمل بقیه موارد را اتوماتیک و فرمول شده محاسبه کنید.

اکسل محاسبه آیتم حمل

نکات

نکته ۱: در مواقعی که نیاز به تهیه ماسه بادی باشد آیتم حمل تا فاصله ۳۰ کیلومتر در خود آیتم در نظر گرفته شده است.

نکته ۲: زمانیکه نیاز به تهیه خاک مناسب باشد آیتم حمل تا فاصله ۳۰ کیلومتر در خود آیتم در نظر گرفته شده است.

نکته ۳: حمل مواد مازاد حاصل از چاله آزمایشی تا فاصله ۳۰ کیلومتر در خود آیتم در نظر گرفته شده است.

نکته ۴: در زمان تخریب آسفالت حمل آسفالت تخریب شده در خود آیتم در نظر گرفته شده است.

نکته ۵: در برخی موارد حمل با دستور مهندس ناظر با فهرست بهای ابنیه محاسبه می شود که تعیین این موضوع با توجه به دفترچه پیمان و یا تایید بخش ساختمانی می باشد.

, ,
نوشتهٔ پیشین
پیاده کردن مسیر و رنگه ریزی
نوشتهٔ بعدی
آیتم حفاری در فهرست بها

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست