گاهی در هنگام تهیه صورت وضعیت و یا براورد قیمت نیاز به انجام برخی محاسبات مربوط به موارد مصرفی در پروژه دارید لذا ما برای راحتی کار شما تمامی این محاسبات را در اکسل هایی به صورت جداگانه تهیه کردیم تا به راحتی بتوانید این گونه محاسبات را انجام دهید.
در صورتیکه محاسبات خاصی نیاز است ولی در لیست زیر موجود نیست، می توانید به ما اطلاع دهید تا در اولین فرصت آن را برای شما فراهم کنیم و در همین دسته بندی قرار دهیم.

Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube