در هنگام تهیه صورت وضعیت و یا در قسمت برآورد کار و یا در زمان تنظیم کارکرد و گزارشات روزانه در کارگاه نیاز به فهرست بها دارید لذا در این بخش ما فهرست بهای مورد نیاز را تهیه و بارگزاری کردیم تا این نیاز شما را برطرف کنیم.
به مرور و با اعلام فهرست بهای جدید، بروز رسانی خواهیم کرد.

Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube