راهنمای تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست

راهنمای تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست | HSE Plan Guideline

در پروژه فرم های ایمنی مختلفی بر اساس نوع کار باید تکمیل شود همچنین مدارک و مستندانی نیز میبایست تهیه گردد که یکی از این مستندات HSE Plan می باشد که برای تدوین HSE Plan متناسب با جزئیات مورد نیاز در دسترس می باشد. طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE PLAN) مدرکی است که توسـط پیمانکـار قبـل از آغـاز فعالیت های موضوع پیمان و در خصوص چگونگی دسـتیابی بـه اهـداف HSE در طـول زمـان اجـرا از تجهیـز تـا برچیدن کارگاه تهیه شده و در طول زمان مزبور نیز به روز رسانی می گردد. در تهیه HSE PLAN کلیـه الزامـات مندرج در <دفترچه شرایط پیمان>، <دستورالعمل HSEپیمانکاران شرکت ملی گاز ایران> و سایر مسـتندات HSE وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت شامل بخشهای الزامات قانونی، الزامات بهداشتی، الزامات ایمنی، الزامات زیست محیطی، الزامات مصرف منابع، الزامات تجهیز کارگاه، الزامـات بازسـازی محیط و جمع آوری کارگاه، فهرست مخـاطرات عمـده پـروژه، الزامـات سـاختار نیـروی انسـانی ،HSE روشـهای اجرایی کارفرما و … لحاظ می گردد. این مستند می تواند در مرحله مناقصه و به عنـوان پیشـنهاد فنـی در موضـوع HSE از سوی مناقصه گر ارائه تا در ارزیابی فنی مناقصه گر لحاظ گردد.

راهنمای تدوین HSE Plan

در زیر راهنمایی جهت تهیه HSE Plan قرار دادیم.


راهنمای تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست | HSE Plan Guideline


نمونه HSE Plan تهیه شده ( فایل Pdf)

نمونه HSE Plan تهیه شده ( فایل word)


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

HSEایمنی
نوشتهٔ پیشین
مکانیک سیالات پمپ ها
نوشتهٔ بعدی
آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مطالب مرتبط