وظایف مسئول ایمنی در پروژه های گازرسانی

وظایف مسئول ایمنی در پروژه های گازرسانی

در هر پروژه گازرسانی یک نفر مسئول ایمنی در نظر گرفته می شود که بستگی به تعداد منطقه های کاری ممکن است تعداد نفرات ایمنی با نظر دستگاه نطارت افزایش یابد. یکی از موضوعاتی که نفرات ایمنی نیاز به اطلاع از آن دارند وظایف مسئول ایمنی در پروژه های گازرسانی است تا بتوانند نسبت به بند های مختلف آن برنامه ریزی داشته باشند. در زیر این وظایف و مسئولیت ها را توضیح دادیم.

چکیده شرح وظایف نماینده HSE پروژه

همکاری و تشریک مساعی با بازرسان واحد HSE کارفرما ، دستگاه نظارت و اداره کار.

شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور .

شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود درکارگاه به عهده مسئول HSE می باشد ، لذا ایشان موظف به شناسایی فعالیت های پر ریسک می باشد و ضمن ارائه طرح مناسب جهت انجام اینگونه فعالیت ها باید نسبت به ارزیابی خطرات )مدیریت ریسک( و همچنین نسبت به پیشگیری و کنترل خطرات HSE اقدام نماید.

پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها .

تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی .

ثبت آمار حوادث ناشی از کار، که منجر به آسیب دیدگی کارکنان پیمانکار و اشخاص ثالث شده یا حادثه ای که دارای تبعات مخاطره آمیز برای محیط زیست باشد و گزارش آن به واحد HSE کارفرما ، دستگاه نظارت و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه .

همکاری در زمینه نیاز سنجی ، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشهای ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی .

نیاز سنجی ، نظارت برخرید ، آموزش ، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه و نیز مسئول HSE موظف به پیروی از قوانین HSE مربوط به استفاده اجباری کارکنان تحت نظارت خود از تجهیزات حفاظت فردی (کلاه ایمنی، کفش ایمنی پنجه فولادی، لباس کار مناسب ، دستکش مناسب کار، وسایل حفاظتی مناسب برای چشم و گوش ، تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع (هارنس، طناب نجات) و دیگر تجهیزات متناسب با کار) و همچنین توجیه و راهنمایی کارگران در زمینه استفاده از وسایل حفاظت فردی می باشد در خصوص نحوه توزیع وسایل استحفاظی فردی ، مسئول HSE موظف است محلی را به تجهیزات ایمنی در شرکت اختصاص دهد و برای تمامی افراد کارتکس تحویل تجهیزات ایمنی تهیه و طبق برنامه زمانی تحویل آنان نماید و در دفتر مربوطه و کارتکس ثبت نماید و در پایشهای ایمنی به کارشناسان ایمنی کارفرما گزارش دهد.

نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه (اتصالات ، لوله ها و مواد مصرفی) و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر درکارگاه .

تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور.

شناسایی اعمال نا ایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران وپیشنهادات لازم دراین خصوص به کارفرما .

شناسایی شرایط ناایمن در محیط کارگاه ، انجام اقدامات فوری در جهت رفع عوامل بالقوه آسیب رسان ، ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت حذف و جلوگیری از تکرا شرایط نا ایمن و مستند سازی در فرمهای آنومالی .

همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی درشرایط اضطراری ، همچنین مسئول HSE در طرح واکنش در شرایط اضطراری می بایست مسیر نزدیکترین مرکز درمانی و همچنین وسیله نقلیه حمل مسدوم را بررسی و پیش بینی کند ، تا در صورت بروز حادثه نیروها تمهیدات و آموزش های لازم را دیده باشند.

اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما ، همچنین کنترل بند HSE قرارداد فی مابین پیمانکار اصلی با پیمانکاران زیر مجموعه .

شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی ، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه و همچنین مسئول HSE می بایست تلاش مستمر در جهت ارتقاء اطلاعات و دانش ایمنی خویش ، از طریق مشارکت فعال در دوره ها و کلاس های آموزشی که به منظور آشنایی با اصول ایمنی برگزار می گردد را داشته باشد .

پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط .

تهیه MSDS مواد شیمیایی و هیدرو کربنها مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قراردادن آن برای افراد در معرض و در انبار و دیگر محل های کارگاه که این مواد موجود می باشد و آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها ، به پرسنل مربوطه .

اخذ ، مستند نمودن و بررسی گزارشات ، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری .

مسئول HSE پیمانکار باید نسبت به تهیه و تنظیم و سپس اجرای HSE PLAN شرکت پیمانکاری (مختص پروژه مربوطه) اقدام نماید.

آشنایی کامل با الزامات موجود در دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین و مقررات مذکور .

مسئول HSE پیمانکار می بایست نسبت به تهیه و تکمیل پرونده بایگانی مستندات پروژه متشکل از گواهینامه صلاحیت عوامل و نیروهای فنی و رانندگان ماشین آلات ، بیمه نامه های اجباری و تمام خطر پروژه و ماشین آلات ، کارت سلامت آشپز و کمپ پاس ، ثبت گزارش حوادث و شبه حوادث ، صورتجلسات کلاسهای آموزشی ، نامه نگاری با پیمانکار و ناظر پروژه ، رسید تحویل البسه ایمنی پرسنل چک لیست کنترل بازدید دوره ای تجهیزات (مانند کپسول اطفاء حریق) و . . . اقدام نماید.

مسئول HSE می بایست شخصا در پایان هر ماه نسبت به ارائه آمار و گزارش ماهیانه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، که قبلاً فرم های آنها را دریافت نموده به واحد HSE اقدام نماید .

مسئول HSE بایستی در کلیه جلسات هماهنگی اعلام شده از طرف کارفرما و پیمانکار حضور یافته و گزارش وضعیت HSE پروژه مربوطه را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه نماید همچنین بایستی در جلساتی که به منظور پیشبرد اهداف HSE ( اعم از همایش ها، کلاس های علمی و عملی خاص، تحلیل و بررسی حوادث و . . ) فرا خوانده می شود شرکت نماید و یک نفر را به عنوان جانشین در پروژه معرفی نماید.

مسئول HSE پیمانکار بایستی کلیه شئونات اخلاقی را هنگام برخورد و تذکرات لازم به کارکنان پیمانکار رعایت نموده و در صورت مشاهده هرگونه شرایط یا اعمال غیر بهداشتی، ناایمن، مخاطره انگیز برای محیط زیست و مغایر با مقررات HSE مراتب را سریعاً به واحد HSE کارفرما منعکس نماید.

مسئولین HSE مجاز و موظف می باشند تا در صورت مشاهده هر گونه اقدام نا ایمن که امکان بروز حادثه ناتوان کننده در آن بوده و یا عملیاتی که دارای مخاطرات زیست محیطی باشد و تذکرات و تمهیدات معمول در رفع آن سازگار نباشد بلافاصله با هماهنگی واحد HSE کار را متوقف وتا قبل از رفع و رجوع مشکل، مجوز ادامه کار داده نشود.

مسئول HSE حق انجام کارهای دیگر نظیر رانندگی به منظور سرویس دهی، کروکی برداری، کارهای اجرایی و بطور کلی کارهای خارج از چهارچوب HSE که باعث شود در انجام وظایف اصلی خود کاستی به وجود آید را ندارد و در صورت اجبار وی از سوی مسئولین شرکت پیمانکاری ، می بایست به واحد ایمنی HSE اطلاع دهد ، در غیر این صورت مسئولیت مشکلات ناشی از این امر به عهده وی می باشد و حق اعتراض را از خود سلب نموده است.

مسئول HSE پیمانکار پس از طی دوره های آشنایی با محیط کار و آموزش های لازم ، مسئولیت کامل کارکنان پیمانکار را از نظر آموزش و الزامات HSE بعهده خواهد داشت.

مسئول HSE باید توانایی و تسلط کامل در زمینه آموزش مبانی HSE جهت برگزاری جلسات آغاز کار، آموزش در حین عملیات اجرایی (TOOLS BOX MEETING) و همچنین اجرای مانورهای عملیاتی HSE را دارا باشد.

مسئول HSE پیمانکار مسئولیت آموزش کلیه نفرات شرکت پیمانکاری تحت نظارت خود را در رابطه با آموزشهای HSE متناسب با شرح انجام قرارداد که از طرف واحد HSE ارائه می گردد و همچنین آموزشهای عمومی از قبیل رعایت ملاحظات HSE در ضمن کار، روشهای اطفاء حریق، جنبه های زیست محیطی، برنامه مدیریت محیط زیست و اقدامات لازم در زمان به وجود آمدن وضعیت اضطراری ، به عهده خواهد داشت.

در رابطه با نفراتی که به صورت روزمزد و برای یک روز یا بیشتر جهت انجام کارهای محدود (کارهایی نظیر تخلیه بار، تعمیرات جزئی ، کارهای ساختمانی و …) از سوی پیمانکار مشغول به کار می شوند، مسئول HSE موظف است قبل از شروع به کار این افراد در بدو ورود به پروژه تذکرات ایمنی مربوط به کار را گوشزد و آنان را توجیه نماید. (آشنایی کارگران با مقررات حفاظتی و ایمنی کار از طریق آموزش و توجیه چهره به چهره کارگران).

مسئول HSE موظف به تهیه چک لیست و کنترل وسایل اطفاء حریق کارگاه خود از لحاظ سالم بودن و کنترل زمان شارژ و آموزش نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق به کارکنان تحت نظارت خود می باشد.

مسئول HSE موظف است در تمام مراحل اجرای کار نسبت به تهیه گزارش تصویری اقدام کرده و به همراه گزارش ماهانه خود به واحد HSE ارائه نماید .

مسئول HSE کارگاه میبایست در حین اجرای عملیات به صورت تمام وقت در محل حضور داشته و موارد ایمنی را کنترل نماید.

مسئول HSE ضمن کنترل مداوم کلیه بیمه نامه های لازم در پروژه ، در صورت اتمام زمان بیمه نامه تمام خطر پیمان می بایست تا تمدید مجدد آن هرگونه عملیات اجرائی را متوقف کند.

مسئول HSE موظف است در زمان تجهیز کارگاه ، نسبت به تهیه لیست لوازم ایمنی هشدار دهنده متناسب با نوع ، حجم و گستردگی کار از قبیل تابلوهای ترافیکی و اعلام خطر ، چراغ چشمک زن ، نوار زرد خطر و ….. اقدام و جهت تهیه ، به صورت مکتوب ، به مدیر پروژه یا سرپرست کارگاه اعلام کند.

مسئول HSE باید اطمینال حاصل کند که کلیه مناطق اجرای عملیات با نوار خطر محصور و با تابلوهای هشدار دهنده و اعلام خطر ، ایمن سازی گردیده است.

مسئول ، HSE در زمانی که فعالیت اجرایی نزدیک جاده انجام میشود و یا تردد ماشین آلات کارگاه به جاده مورد نظر ، زیاد است ، می بایست اطمینان حاصل کند که محل پرخطر ، از فاصله ۵۰۰ متری و ۲۰۰ متری از هر دو طرف ، با تابلوی کاهش سرعت و اعلام خطر ایمن سازی شده باشد.

مسئول HSE باید اطمینان حاصل کند که ، در صورت رو باز بودن کانال در ساعات شب و بعد از تعطیلی کارگاه ، حتما از علائم هشدار دهنده و چراغ چشمک زن در حوالی محل کار استفاده شده باشد.

مسئول HSE میبایست در زمان فعالیت ماشین آلات راهسازی ، از قبیل بیل مکانیکی ، لودر و …… فردی را مسئول پرچم زنی و کنترل ایمنی محدوده مانور پشت دستگاه مشخص کند.

مسئول HSE موظف به اخذ و پیگیری تائیدیه از سوی واحد HSE کارفرما برای تجهیزات ایمنی تهیه شده توسط پیمانکار می باشد.

مسئول HSE موظف است بطور مستمر به بازرسی روزانه از کلیه ماشین آلات کارگاه به منظور کشف نواقص و عیوب دستگاهها که احتمال ایجاد سانحه برای کارگران را داشته باشد ، پرداخته و ضمن اعلام این قبیل نواقص به مسئولین ذیربط و پیگیری در جهت رفع نواقص مراتب را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.

مسئول HSE بایستی به صورت دوره ای از انبارها و محل استقرار کارکنان پیمانکار بازدید بعمل آورده و از نظر اصول ، ۵S تجهیز جعبه کمکهای اولیه و تجهیز کپسول اطفاء حریق، مکانها را بررسی و مقررات و استانداردها را اعمال نماید. (=۵Sسازماندهی ، نظم و ترتیب ، انضباط ، پاکیزه سازی ، استاندارد سازی ) مسئول HSEحق ترک محل کار خود را بدون اطلاع واحد ایمنی ندارد و در صورت لزوم یک نفر بعنوان جانشین از سوی مسئول کارگاه یا مدیر عامل شرکت بصورت کتبی با تایید ناظر به واحد ایمنی معرفی شود .

مسئول HSE شرکت پیمانکاری موظف است که کلیه خودروهای سبک و سنگین تحت نظارت شرکت خود که قرار است در محدوده پروژه فعالیت نمایند را قبل از شروع به کار ، به منظور معاینه فنی و بازدیدهای لازم جهت اخذ کارت معاینه فنی به مراکز مجاز معاینه فنی خودرو معرفی کرده و در صورت مشاهده نقص فنی ، رفع نقص نماید .

مسئول HSE پیمانکار موظف است که تمامی مدارک خودروها را آماده نموده (طبق مقررات ایمنی) و به واحد ایمنی معرفی و مدارک در پرونده شرکت درج شود (بیمه نامه، گواهینامه ویژه راننده، معاینه فنی،…..).

مسئول HSE پیمانکار موظف است که با نصب آرم مخصوص شرکتی در جلوی خودروها و یا روی دربهای جلوی خودروها ماشین آلات شرکت پیمانکاری را شاخص کرده تا در جهت تردد و کنترل ترافیک در محدوده پروژه اقدامات لازم صورت پذیرد .

مسئولیت دریافت پروانه های کار در صورت عدم حضور نماینده پیمانکار به عهده مسئول HSE می باشد و از مراجعه نفرات اجرایی جهت دریافت پروانه های کار می بایست جداً خودداری گردد .

مسئول HSE موظف است که از مقررات مربوط به تمامی مجوزهای کار (پرمیت) آگاه باشد و مواردی که در پرمیت ها ذکر شده اجرا نماید. (طبق مقررات واحد ایمنی و آموزش های لازم) همچنین بایستی کلیه پروانه های کار صادر شده را روزانه بررسی و در صورت هرگونه خطا در پرمیت ها مراتب را به واحد ایمنی گزارش نماید و در صورت لزوم پس از هماهنگی از ادامه کار جلوگیری نماید.

مسئولیت هر گونه موارد نا ایمن در پرمیت ها (به خصوص پرمیت گرم) و عدم استفاده نفرات از لوازم استحفاظی فردی و به طور کلی شرایط ایمنی حین کار به عهده مسئول HSE می باشد.

مسئول HSE بایستی از جنبه های زیست محیطی موضوع قرارداد شرکت خود آگاهی داشته و در ابتدای شروع قرارداد با واحد محیط زیست HSE کارفرما در مورد مسئولیتهای ناشی از ایجاد آلودگی و پاکسازی تعامل حاصل کند.

مدیریت صحیح و اجرای طرح جمع آوری پسماندهای حاصل از اجرای پروژه ، تفکیک زباله های معمولی و تر (ظروف یکبار مصرف ، . . .)و همچنین مواد شیمیایی و هیدروکربن ها به عهده مسئول HSE پیمانکار می باشد .

مسئول HSE می بایست برای کلیه کارکنان پیمانکار پرونده پزشکی تشکیل دهد.

مسئولیت پیگیری معاینات دوره ای کارکنان تحت امر پیمانکار به عهده مسئول HSE می باشد و همچنین باید بطور مداوم پیگیر وضعیت درمان و اجرای توصیه های پزشکی ارائه شده در مورد کارکنانی که طی معاینات دوره ای، بیماری شغلی و یا غیر شغلی ایشان مسجل شده است باشد.

مسئول HSE باید آب آشامیدنی مصرفی کارگاه را از نظر سلامت و بهداشتی بودن بررسی کرده و در صورت عدم سلامت آن، نسبت به تهیه و جایگزین آب سالم اقدام نماید.

مسئول HSE می بایست از کلیه سرویس های بهداشتی، حمام ها و آشپزخانه محل سکونت پرسنل پیمانکار و همچنین محل کارگاه بازدید کرده و از بهداشتی بودن آنها مطمئن شود و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

مسئول HSE شرکت پیمانکاری ضمن تلاش و پیگیری جدی به منظور تشکیل جلسات ماهیانه کمیته حفاظت فنی ، موظف است پس از تشکیل جلسه کمیته حفاظت فنی یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی را به اداره کار و یک نسخه به واحد HSE کارفرما ارائه دهد. (آیین نامه تشکیل کمیته حفاظت فنی پیوست می باشد).

مسئول HSE کارگاه باید بصورت مستمر در جلسات کمیته حفاظت مشارکت و حضور فعال داشته باشد و همچنین می بایست گزارشات و نواقص ایمنی کارگاه را در جلسه کمیته حفاظت طرح کرده و پس از صورتجلسه مربوطه، پیگیری در جهت رفع این نواقص را انجام دهد.

مسئول HSE می بایست کارگر راهنمای بیل مکانیکی را ، جدای از آموزش و تجهیز کردن با لوازم حفاظت فردی ، از نظر توانمندی و صلاحیت، مورد ارزیابی قرار دهد ، لذا فرد فوق الذکر حکم یک ریگر را دارد، نه یک کار گر معمولی و بی تجربه.

انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی.

مسئول HSE پیمانکار ، ضمن توجه دادن به ملزم نمودن نیروهای پیمانکار به رعایت مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در محیط کار ، خود نیز مکلف است مقررات HSE محیط کار را رعایت نموده و حسب مورد از وسایل ایمنی از جمله لباس کار مختص و شاخص واحد ، HSE کلاه ایمنی ، عینک ، دستکش ایمنی ، ماسک ، کمربند و سایر تجهیزات ایمنی دیگر استفاده نماید . به عبارت دیگر مسئول HSE پیمانکار باید تجسم عینی تمامی موازین و ملاک های HSE بوده تا در عمل این مهم را ترویج نماید.

فرم تعهد مسئول ایمنی

قبل از شروع کار بایستی دستگاه نظارت و پیمانکار، نفر ایمنی را نسبت به وظابف خود آگاه نموده و فرم مسئولیت ها و وظایف مسئول ایمنی توسط مسئول ایمنی تکمیل و تحویل دستگاه نظارت شود.


فرم تعهد و اطلاع از وظایف مسئول ایمنی


۲ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • Avatar
  علی دزائی پور
  1403/04

  با سلام ، ضمن تشکر از الطاف شما در اطلاعرسانی مقررات ایمنی ، بنده تازه مسئولیت HSE یک کارخانه کاغذ سازی در شمال کشور را گرفته ام لطفآ در راستای ایمنی از سرمایه انسانی ، تجهیزات و اموال بمن مشاوره بدهید. با تشکر فراوان

  پاسخ
  • معین الدین توکل
   معین الدین توکل
   1403/04

   درود اطلاعات زیادی در سایت قرار دارد و میتوانید استفاده کنید

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

HSEایمنی
نوشتهٔ پیشین
کد خطای دستگاه الکتروفیوژن فری آمات |FRIAMAT
نوشتهٔ بعدی
سرعت مجاز باد در جوشکاری فلزی
مطالب مرتبط