پرسش های متداول مشخصات فنی فلزی

برای تمامی سوال ها و پاسخ ها فکر و مطالعه شده است و تلاش کردیم که تمامی سوال ها با استفاده از دستورالعمل ها، مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی جلد دوم ( لوله های فلزی ) و همچنین آیین نامه های داخلی شرکت گاز پاسخ داده شود.

امیدواریم مورد استفاده دوستان و همکاران عزیز قرار گیرد

1- از نظر قانونی و ایمنی برداشت آسفالت کاتر زده شده باید چه زمانی باشد
2- فاصله موانع تا لوله گاز چه مقدار باشد
3- مقدار طول کانال باز چقدر باید باشد
4- تسطیح و رگلاژ طبق مشخصات فنی چگونه است
5- قبل از پرکردن کانال چه کارهایی باید انجام شده باشد
6- اندازه دانه بندی ذرات خاک برگشتی به کانال چقدر باشد
7- در چه مواقعی باید روی خط گرده ماهی کرد
8- گرده ماهی چیست و چه مشخصاتی دارد
9- زاویه عبور از اتوبان ها و جاده های اصلی و راه آهن چقدر باشد
10- اولویت عبور از جاده و راه آهن استفاده از بورینگ است یا استفاده از کول
11- مارکر گذاری ( line pipe marker ) در مسیر در چه مکان هایی اجرا می شود
12- رایت او وی ( Right of way ) چه قسمتی است
13- راه دسترسی به چه راهی اطلاق می شود
14- جاده سرویس به چه راهی گفته می شود و عرض آن چقدر است
15- پرایمر زنی اولیه در چه زمان هایی ممنوع است
16- در صورتیکه درب مخزن پرایمر باز بماند آیا قابل مصرف می باشد
17- شرایط نگهداری نوار های عایق چگونه باشد
18- کار نوارپیچی در چه شرایطی ممنوع است
19- در چه مواردی نیاز به استفاده از لوله دبل کلتار می باشد
20- طبق استاندارد سرعت حرکت هالیدی چقدر می باشد
21- طبق استاندارد تعیین ولتاژ دستگاه هالیدی (کالیبره) به چه صورتی انجام می شود
22- کالیبره کردن ولتاژ دستگاه هالیدی هرچند وقت یکبار انجام شود
23-طبق استاندارد آزمایش چسبندگی نوار به چه صورتی انجام می شود
24- طبق استاندارد آزمایش چسبندگی پوشش ( کلتار ) چگونه انجام می شود
25- تعمیر پوشش لوله فلزی طبق استاندارد به چه صورتی اجرا می شود
26-شرایط محیط عایقکاری گرم در کارگاه چگونه باشد
27-ضخامت کل قشر پوشش قیر در تک لایه و دولایه چقدر است
28-ترکیب محلول جهت سطح لوله پوشش شده ( کلتار شده ) چگونه است
29-عایق کاری پس از جوشکاری (سرجوش) چگونه انجام می شود
30-مقدار رویهم افتادگی نوار جهت تعمیر عایق سرجوش ها چقدر باشد
31-در چه مواقعی باید لوله فلزی هالیدی کشیده شود
32-مقدار ولتاژ دستگاه هالیدی در چه حدود تنظیم شود
33-نحوه عایقکاری شیرهایی که در حوضچه قرار میگیرند
34- تمیز کردن سر لوله جهت جوشکاری به چه اندازه باید باشد
35- آیا بر اساس مشخصات فنی کمانی کردن لوله فلزی مجاز است
36- جوشکار فلزی بعد از چه مدت کار نکردن باید دوباره تست جوشکاری و کد جدید دریافت کند
37- آزمایشات جوشکاری فلزی بر اساس چه استانداردی می باشد
38-در چه صورتی روش جوشکاری باید تغییر کند
39- برای جوشکاری فلزی بر اساس استاندارد از چه الکترودهایی باید استفاده کرد
40- در صورتیکه دمای محیط زیر ۵ درجه سانتیگراد باشد چه اقداماتی باید انجام داد
41- درچه مواقعی جهت جفت کردن لوله های فلزی از بست های داخلی استفاده میکنیم
42- زمان برداشت گیره های جفت کننده لوله چه زمانی است
43- جوشهای طولی لوله باید در چه حالتی باشد
44- آیا بر اساس استاندارد استفاده از خال جوش مجاز است
45- از چه قطری به بعد الزام به حداقل دو جوشکار وجود دارد
46- فاصله زمانی بین پاس اول و دوم طبق استاندارد چقدر باشد
47- کدام پاس جوش سربالا و کدام سرازیر اجرا می شود
48- طبق استاندارد عرض و ارتفاع پاس نهایی چقدر باشد
49- حداقل فاصله دو جوش محیطی بر روی خط لوله چقدر است
50- بر اساس استاندارد جوشکاری اتصالات به یکدیگر و اتصالات به شیرها مجاز است
51- فاصله ولدولت از جوش محیطی در روی خط لوله چقدر باشد
52- فاصله نصب دو ولدولت از یکدیگر در روی خط لوله چقدر باشد
53- حداکثر قطر اتصالات خروجی از نوع ولدولت بر روی لوله چقدر است
54- آیا ناظر میتواند با بازدید عینی تشخیص دهد جوش باید تعمیر یا بریده شود
55- جهت CUT OUT سرجوش، چه مقدار از لوله بریده می شود
56-چنانچه جوش CUT OUT شده جنب یک اتصال باشد جهت تعمیر جوش چه راهکاری وجود دارد
57- چه جوش هایی باید ۱۰۰% رادیوگرافی شوند
58- نحوه ی عمل ناظر بعد از نتایج رادیوگرافی چگونه باشد

1- از نظر قانونی و ایمنی برداشت آسفالت کاتر زده شده باید چه زمانی باشد

بر اساس ماده ۳ فصل اول مشخصات فنی فلزی قطعات شکافته شده باید هنگامی برداشته شود که عمل حفاری کانال ها متعاقب آن انجام گیرد

2- فاصله موانع تا لوله گاز چه مقدار باشد

بر اساس ماده ۴ فصل اول مشخصات فنی فلزی در هنگام عبور از موانع زیرزمینی از قبیل حوضچه های مخابراتی، لوله های آب و… بایستی فاصله ۴۰ سانتیمتری تا زیر مانع رعایت شود.

تبصره ۱: فاصله ۴۰ سانتیمتر از زیر مانع تا روی لوله گاز+قطر لوله گاز+۱۰ سانتیمتر بالشتک برای لوله فلزی بنابراین برای یک لوله ۶ اینچ کانال زیر مانع باید ۴۰+۱۵+۱۰= ۶۵ سانتیمتر باشد تا بتونید فاصله استاندارد رو رعایت کنید

تبصره ۲: این فاصله برای کابل برق و خطوط لوله اشتعال پذیر بیشتر می باشد

3- مقدار طول کانال باز چقدر باید باشد

بر اساس ماده ۳ فصل اول مشخصات فنی فلزی طول کانال باز با نظر مهندس ناظر بنابر مقتضیات زمانی و مکانی تعیین می شود

4- تسطیح و رگلاژ طبق مشخصات فنی چگونه است

بر اساس ماده ۱۱ فصل اول مشخصات فنی فلزی کف و دیواره ی کلیه کانال ها بایستی تسطیح و رگلاژ شود و همچنین طرفین خارج کانال باید از خرده آسفالت و قلوه سنگ و غیره پاکسازی شود

5- قبل از پرکردن کانال چه کارهایی باید انجام شده باشد

بر اساس ماده ۱۲ فصل اول مشخصات فنی فلزی قبل از پرکاری کانال ها باید موارد زیر انجام شده باشد:

 • پرتونگاری و تفسیر فیلم و تایید جوش ها
 • تکمیل عایقکاری
 • هالیدی لوله
 • برداشت اطلاعات توسط کروکی بردار
 • تایید خاک نرم لوله

سپس  برای پرکاری تا سه مرحله خاکریزی و اب پاشی و کمپکت خاک و پرکاری

6- اندازه دانه بندی ذرات خاک برگشتی به کانال چقدر باشد

بر اساس ماده ۱۲ فصل اول مشخصات فنی فلزی قطردانه بندی خاک برگشتی نباید از ۱۰ سانتیمتر تجاوز کند مشروط بر انکه نوک تیز نباشند

7- در چه مواقعی باید روی خط گرده ماهی کرد

بر اساس ماده ۱۳ فصل اول مشخصات فنی فلزی در خطوط لوله کمربندی ( تغذیه با فشار ۲۵۰ پوند ) که مسیر اختصاصی ( R.O.W ) جهت آنها در نظر گرفته شده باشد و ه یا در حاشیه حریم اتوبان ها واقع می شود بایستی گرده ماهی کرد.

8- گرده ماهی چیست و چه مشخصاتی دارد

بر اساس ماده ۱۳ فصل اول مشخصات فنی فلزی گرده ماهی به پر کردن کانال تا ارتفاع ۳۰ سانتیمتر بالاتر از سطح زمین میگویند و بر اساس نقشه استاندارد SM-6021–NO. 6 اجرا می شود.

9- زاویه عبور از اتوبان ها و جاده های اصلی و راه آهن چقدر باشد

بر اساس ماده ۱۴ از فصل اول مشخصات فنی فلزی باید لوله عمود ( زاویه ۹۰ درجه ) بر جاده یا راه اهن باشد ولی در شرایطی که رعایت این زاویه امکان پذیر نباشد از ۶۰ درجه نباید کمتر باشد

10- اولویت عبور از جاده و راه آهن استفاده از بورینگ است یا استفاده از کول

بر اساس ماده ۱۴ از فصل اول مشخصات فنی فلزی اولویت بر استفاده از بورینگ به همراه غلاف می باشد و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ میتوان از حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی ( نصب کول ) استفاده کرد.

11- مارکر گذاری ( line pipe marker ) در مسیر در چه مکان هایی اجرا می شود

بر اساس ماده ۱۶ از فصل اول مشخصات فنی فلزی در موارد ذیل مارکر گذاری  طبق نقشه SM-6021…N0. 9 می شود:

 1. در هر یک کیلومتر از مسیر یک عدد
 2. در محل زانوها
 3. در محل سه راهی ها و یا انشعابات از خط اصلی
 4. در دوطرف رودخانه ها، آبروها
 5. دو طرف خطوط راه آهن
 6. دو طرف اتوبان ها و یا جاده های اصلی
 7. دو طرف خطوط لوله

12- رایت او وی ( Right of way ) چه قسمتی است

بر اساس بند ۱ ماده ۱۹ از فصل اول مشخصات فنی فلزی رایت او وی در واقع حریم عملیات ساختمانی است و به مسیری در طول خط لوله اطلاق می شود که کارفرما با عرض های متناسب با قطر لوله تحصیل اراضی نموده و در اختیار پیمانکار قرار می دهد و پیمانکار موظف است کلیه اقدامات خود را جهت انجام عملیات مختلف پروژه در محدوده ی این حریم انجام دهد.

13- راه دسترسی به چه راهی اطلاق می شود

بر اساس بند ۵ ماده ۱۹ از فصل اول مشخصات فنی فلزی به راه هایی که از جاده های عمومی به حریم عملیات ساختمانی جهت انتقال ماشین آلات و تجهیزات و یا جهت رسیدن به شیر فلکه ها، خط لوله در زمین های کوهستانی و.. احداث می شود.

مشخصات راه های دسترسی آن است که با مصالح زمین محل خود احداث میگردد مگر در زمین های باتلاقی یا آبروها و یا زمین پودری.

14- جاده سرویس به چه راهی گفته می شود و عرض آن چقدر است

بر اساس بند ۷ ماده ۱۹ از فصل اول مشخصات فنی فلزی به معبری در باند عملیات ساختمانی به عرض ۷ متر و با شیب عرضی ۱٫۵ درجه در جهت خارج حریم اطلاق می شود.

15- پرایمر زنی اولیه در چه زمان هایی ممنوع است

بر اساس ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی پرایمر زنی اولیه درموارد زیر ممنوع است:

 • هوای بارانی
 • مه سنگین
 • در صورت ایجاد شبنم صبحگاهی بر روی لوله
 • کارگاه های غیر سرپوشیده

16- در صورتیکه درب مخزن پرایمر باز بماند آیا قابل مصرف می باشد

بر اساس ماده ۲ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی پرایمر هایی که در اثر باز بودن درب مخزن مواد فرار آن ها تبخیر شده باشد فقط با افزودن حلال های مخصوص آن به مقدار لازم قابل استفاده هستند

17- شرایط نگهداری نوار های عایق چگونه باشد

بر اساس بند ۱ ماده ۳ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی شرایط نگهداری عایق بدین صورت می باشد:

 1. در بسته بندی اولیه کارخانه نگهداری شود
 2. دور از تابش خورشید
 3. دور از رطوبت و گرد و خاک
 4. در انبار سرپوشیده
 5. ارتفاع روی هم  چینی عایق ها در یک ستون حداکثر ۲ متر می باشد

18- کار نوارپیچی در چه شرایطی ممنوع است

بر اساس بند ۲ ماده ۳ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی در موارد ذیل نوارپیچی ممنوع است:

 1. نوار پیچی در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد بخاطر از دست دادن خاصیت ارتجاعی نوار
 2. در حرارت و تابش مستقیم آفتاب بدلیل ایجاد باد کردگی و ایجاد چین و چروک و عدم چسبندگی موضعی

19- در چه مواردی نیاز به استفاده از لوله دبل کلتار می باشد

بر اساس ردیف ۳ بند ۴ ماده ۳ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی در موارد ذیل نیاز به استفاده از دبل کلتار  ( دو لایه نوار زیرین و یک لایه نوار رویی ) می باشد:

 1. تقاطع با کانال آب
 2. تقاطع با نهر ها و قنات ها

و همچنین در موارد ذیل از لوله های دبل کلتار استفاده می شود:

 1. عبور از جاده ها مطابق نقشه N3-5716
 2. عبور از جاده ها مطابق نقشه N3-5790
 3. عبور از جاده ها و راه آهن مطابق نقشه های SM-6022 & SM-6024 & SM-6023 & SM-6025
 4. عبور از رودخانه مطابق نقشه N3-3033

20- طبق استاندارد سرعت حرکت هالیدی چقدر می باشد

بر اساس بند ۱ ماده ۴ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی سرعت حرکت الکترود دستگاه هالیدی نباید از ۳۰ سانتیمتر بر ثانیه تجاوز کند.

تذکر: جهت جلوگیری از آسیب دیدن لوله، الکترود دستگاه هالیدی نباید بر روی لوله توقف کند.

21- طبق استاندارد تعیین ولتاژ دستگاه هالیدی (کالیبره) به چه صورتی انجام می شود

بر اساس بند ۲ ماده ۴ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی تعیین ولتاژ دستگاه هالیدی بدین صورت انجام می شود:

ابتدا نوارپیچی به صورت ۵۰% روی هم پیچی اجرا میکنیم  سپس با نوک سوزن، سوراخی بر روی لوله ایجاد کرده که تا سطح لوله برسد بعد الکترود دستگاه هالیدی را روی نقطه سوراخ شده کشیده و بتدریج ولتاژ را افزایش می دهیم بحدی که جرقه بین الکترود و لوله در نقطه سوراخ شده ایجاد گردد.

22- کالیبره کردن ولتاژ دستگاه هالیدی هرچند وقت یکبار انجام شود

بر اساس بند ۲ ماده ۴ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی آزمایش تعیین ولتاژ دستگاه هالیدی باید هر ۴ ساعت یکبار انجام شود.

23-طبق استاندارد آزمایش چسبندگی نوار به چه صورتی انجام می شود

بر اساس بند ۶ ماده ۴ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی آزمایش چسبندگی نوار به صورت ذیل اجرا می شود:

حدود ۲ ساعت بعد از نوارپیچی روی لوله ابتدا دو برش موازی به فاصله یک سانتیمتر ایجاد نموده و سپس ابتدای آنرا با یک برش عمود بر محور اصلی دو خط را بهم متصل می کنیم بعد با استفاده از نیروسنج دستی با سرعت ۵ میلیمتر بر ثانیه از روی سطح فلز آغشته به پرایمر با زاویه ۱۸۰ درجه سعی در بلند کردن نواردستی می کنیم.درجه حرارت در حین آزمایش بایستی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.

در صورتیکه میزان چسبندگی نوار به سطح لوله ۱٫۵ کیلوگرم بر سانتیمتر یا بیشتر باشد آزمایش مورد قبول است و در غیر اینصورت مردود است.

24- طبق استاندارد آزمایش چسبندگی پوشش ( کلتار ) چگونه انجام می شود

بر اساس بند ۱ ماده ۶ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی آزمایش چسبندگی پوشش در کارگاه کلتار به صورت زیر اجرا می شود:

ابتدا در حالی که دمای لوله بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد بوسیله کارد تیز دو خراش موازی به فاصله ۴ سانتیمتر بر روی پوشش لوله بوجود آورده سپس بوسیله کاردک و با زاویه ۹۰ درجه ( عمود بر لوله ) پوشش میان دو خراش موازی را از سطح لوله جدا میکنیم . اگر پوشش به راحتی و آسانی از سطح لوله جدا نشود و قسمتی از آن به لوله بچسبد بنابراین پوشش انجام شده مورد تایید است.

25- تعمیر پوشش لوله فلزی طبق استاندارد به چه صورتی اجرا می شود

بر اساس بند ۷ ماده ۴ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی جهت تعمیر پوشش لوله فلزی برای نقاط معیوب پوشش به صورت ذیل اجرا می شود:

ابتدا نوار قسمت آسب دیده بعلاوه نیم سانتیمتر از کنار آن را برداشته و سپس قسمت لخت لوله بعلاوه ۱۰ سانتیمتر اطراف آن را پرایمر زده و سپس توسط نوار و با فشار و کشش دست نوارپیچی میکنیم همچنین ضرورتا باید بعد از تعمیر بوسیله دستگاه منفذ یاب ( هالیدی دیتکتور ) پوشش را آزمایش کنیم.

26-شرایط محیط عایقکاری گرم در کارگاه چگونه باشد

بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۵ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی عایقکاری باید در کارگاه ثابت انجام شود و همچنین در دمای بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد  باشد همچنین عایقکاری در هوای بارانی و مه سنگین مورد تایید نمی باشد.

27-ضخامت کل قشر پوشش قیر در تک لایه و دولایه چقدر است

بر اساس بند ۶ ماده ۵ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی ضخامت پوشش تک لایه بین ۲٫۴ تا ۴ میلیمتر و ضخامت پوشش دو لایه ( دبل کلتار ) ۶ میلیمتر است

28-ترکیب محلول جهت سطح لوله پوشش شده ( کلتار شده ) چگونه است

بر اساس بند ۱۰ ماده ۵ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی بلافاصله بعد از پایان پوشش لوله فلزی در کارگاه کلتار، باید سطح لوله با ترکیب زیر شسته شود:

 • ۱۰۰ لیتر آب
 • ۳۰ کیلوآهک زنده
 • ۲ لیتر روغن برزک
 • ۲ کیلوگرم نمک طعام

29-عایق کاری پس از جوشکاری (سرجوش) چگونه انجام می شود

بر اساس بند ۱ ماده ۸ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی پس از جوشکاری باید با برس سیمی لوله لخت از بقایای زنگ و مواد خارجی پاک گردد سپس حدود ۱۵ سانتیمتر نوارخارجی پوشش لوله در طرفین محل جوشکاری کاملا کنده و با سمباده سطح قیر محل جوشکاری را شیب داده و پرایمر زده و با نواردستی و رعایت ۵۰% رویهم افتادگی عرض نوار اقدام شود.

30-مقدار رویهم افتادگی نوار جهت تعمیر عایق سرجوش ها چقدر باشد

بر اساس بند ۱ ماده ۸ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی درصد رویهم افتادگی نوار ۵۰ درصد عرض نوار می باشد.

31-در چه مواقعی باید لوله فلزی هالیدی کشیده شود

بر اساس بند ۳ ماده ۸ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی در مواقع زیر هالیدی کشیده می شود:

 1. بعد از پوشش لوله فلزی در کارگاه کلتار
 2. بعد جوشکاری و عایق کاری سرجوش ها
 3. بعد از تعمیر نقاطی که پوشش اسیب دیده است

32-مقدار ولتاژ دستگاه هالیدی در چه حدود تنظیم شود

بر اساس بند ۳ ماده ۸ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی مقدار ولتاژ دستگاه هالیدی حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلووات تنظیم می شود.

33-نحوه عایقکاری شیرهایی که در حوضچه قرار میگیرند

بر اساس بند ۲ ماده ۹ از فصل دوم مشخصات فنی فلزی عایقکاری شیرهای واقع در حوضچه بصورت زیر است:

پس از تمیز کردن با برس سیمی بوسیله رنگهای غلیظ از نوع ماستیک شامل سه لایه بضخامت کلی حداقل سه میلیمتر و فاصله زمانی دو ساعت رنگ آمیزی شود.

34- تمیز کردن سر لوله جهت جوشکاری به چه اندازه باید باشد

بر اساس  ماده ۲ و ۳ از فصل سوم مشخصات فنی فلزی جهت تمیزکاری باید ابتدا داخل لوله از شن و ماسه پاک شده و سپس بوسیله سوهان یا برس به اندازه یک سانتیمتر از بیرون و داخل لوله تمیزکاری شود بطوری که فلز براق نمایان گردد.

35- آیا بر اساس مشخصات فنی کمانی کردن لوله فلزی مجاز است

بر اساس  ماده ۵ از فصل سوم مشخصات فنی فلزی در کلیه حالات بایستی از خم کردن سرد و یا استفاده از زانو تغییر مسیر داد و فقط در مواقع که سه شرط ذیل محقق شود می توان از کمانی کردن استفاده کرد:

 1. لوله بدون درز باشد
 2. قطر کمتر از ۴۰۰ میلیمتر
 3. شعاع کانال نیز بیش از ۳۰۰۰ برابر قطر لوله

36- جوشکار فلزی بعد از چه مدت کار نکردن باید دوباره تست جوشکاری و کد جدید دریافت کند

بر اساس بند ۲ ماده ۲ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی جوشکار در صورتیکه شش ماه از جوشکاری قبلی گذشته باشد باید دوباره تست و کد جدید دریافت کند

37- آزمایشات جوشکاری فلزی بر اساس چه استانداردی می باشد

بر اساس بند ۱ ماده ۲ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی آزمایشات جوشکاران بر اساس استاندارد API 1104 می باشد

38-در چه صورتی روش جوشکاری باید تغییر کند

بر اساس بند ۴ ماده ۲ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی در موارد ذیل روش جوشکاری تغییر میکند:

 1. تغییر در قطر لوله
 2. تغییر در ضخامت جداره لوله
 3. تغییر در جنس لوله
 4. تغییر در جنس الکترود
 5. تغییر در نوع جوش

39- برای جوشکاری فلزی بر اساس استاندارد از چه الکترودهایی باید استفاده کرد

بر اساس بند ۱ ماده ۳ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی جهت جوشکاری لوله های API-5L GRADE B و API-5LX-42 به صورت ذیل عمل می شود:

 • پاس اول: از الکترود  AWS-E-6010
 • پاس دوم و بعدی: الکترود AWS-E-6010 , AWS-E-7010

40- در صورتیکه دمای محیط زیر ۵ درجه سانتیگراد باشد چه اقداماتی باید انجام داد

بر اساس بند ۱ ماده ۶ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی در صورتیکه دمای هوا زیر ۵ درجه سانتیگراد باشد بایستی اقدمات زیر انجام داد:

 1. ۵ سانتیمتر از هر دو سر لوله یا اتصالات بایستی گرم شود.
 2. دمای لوله بر اساس ضخامت به صورت زیر مشخص می شود:
 • برای ضخامت کمتر از ۰٫۲۷۵ — ۵۰ درجه سانتیگراد
 • برای ضخامت بیشتر از ۰٫۲۷۵ — ۱۰۰ درجه سانتیگراد

41- درچه مواقعی جهت جفت کردن لوله های فلزی از بست های داخلی استفاده میکنیم

بر اساس بند ۲ ماده ۶ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی  جهت جفت کردن لوله های فلزی به صورت ذیل عمل می شود:

 • لوله های تا قطر ۱۶ اینچ از بست یا گیره های داخلی یا خارجی
 • لوله های با قطر بیش از ۱۶ اینچ از بست های داخلی استفاده می کنیم

42- زمان برداشت گیره های جفت کننده لوله چه زمانی است

بر اساس بند ۲ ماده ۶ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی زمان برداشت

 • گیره های داخلی بعد از تکمیل ۱۰۰% پاس اول
 • برای گیره های خارجی بعد از تکمیل ۷۰% پاس اول .

میزان جوش باید بطور مساوی در محیط لوله پخش شود.

43- جوشهای طولی لوله باید در چه حالتی باشد

بر اساس بند ۳ ماده ۶ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی جوش های طولی لوله بایستی در حالت ۲ و ۱۰ باشد

44- آیا بر اساس استاندارد استفاده از خال جوش مجاز است

بر اساس بند ۶ ماده ۶ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی استفاده از خال جوش ممنوع می باشد.

45- از چه قطری به بعد الزام به حداقل دو جوشکار وجود دارد

بر اساس بند ۱ ماده ۷ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی اگر قطر اسمی لوله بیش از ۱۰ اینچ باشد پاس اول بایستی توسط دو جوشکار و در دو ربع مقابل انجام شود.

46- فاصله زمانی بین پاس اول و دوم طبق استاندارد چقدر باشد

بر اساس بند ۲ ماده ۷  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی حداکثر فاصله زمانی بین پاس اول و دوم ۵ دقیقه می باشد و در غیراینصورت به تشخیص ناظر ممکن است گرم کردن لوله الزامی گردد.

47- کدام پاس جوش سربالا و کدام سرازیر اجرا می شود

بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۷ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی پاس اول به صورت سربالا و پاس دوم با همان شرایط و به صورت سرازیر اجرا می شود.

48- طبق استاندارد عرض و ارتفاع پاس نهایی چقدر باشد

بر اساس بند ۳ ماده ۷ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی عرض پاس نهایی باید چنان باشد که حداقل یک میلیمتر بیشتر از پخ موجود در هر طرف جوش باشد و ارتفاع آن بیش از ۱٫۵ میلیمتر یا ۱/۱۶ اینچ بالاتر از سطح لوله باشد

49- حداقل فاصله دو جوش محیطی بر روی خط لوله چقدر است

بر اساس بند ۱۲ ماده ۷ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی حداقل فاصله دو جوش محیطی یک برابر قطر لوله است با شرط اینکه از ۱۵ سانتیمتر کمتر نباشد.

50- بر اساس استاندارد جوشکاری اتصالات به یکدیگر و اتصالات به شیرها مجاز است

بر اساس بند ۳ ماده ۸  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی جوشکاری اتصالات به یکدیگر و اتصالات به شیرها مجاز است ولی ترجیحا حداقل فاصله یک برابر قطر رعایت شود.

51- فاصله ولدولت از جوش محیطی در روی خط لوله چقدر باشد

بر اساس بند ۵ ماده ۸ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی فاصله ولدولت از جوش محیطی بایستی ۳ برابر قطر لوله اصلی باشد

52- فاصله نصب دو ولدولت از یکدیگر در روی خط لوله چقدر باشد

بر اساس بند ۴ ماده ۸  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی فاصله نصب دو ولدولت از یکدیگر بر روی خط لوله بایستی ۵D+d می باشد (d= قطر لوله منشعب و D= قطر لوله اصلی)

53- حداکثر قطر اتصالات خروجی از نوع ولدولت بر روی لوله چقدر است

بر اساس بند ۴ ماده ۸ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی اتصالات خروجی از نوع ولدولت با قطر بیش از ۲ اینچ نباید روی خط لوله نصب شود.

54- آیا ناظر میتواند با بازدید عینی تشخیص دهد جوش باید تعمیر یا بریده شود

بر اساس بند ۱ ماده ۹ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی اگر سرجوشی مطابق بازدید عینی معیوب تشخیص داده شود، طبق نظر ناظر، سرجوش تعمیر یا بریده خواهد شد

55- جهت CUT OUT سرجوش، چه مقدار از لوله بریده می شود

بر اساس بند ۲ ماده ۹ از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی یک قطعه از لوله معادل یک قطر لوله بشرطی که از ۱۵ سانتیمتر کمتر نباشد

56-چنانچه جوش CUT OUT شده جنب یک اتصال باشد جهت تعمیر جوش چه راهکاری وجود دارد

بر اساس بند ۲ ماده ۹  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی چنانچه جوش در کنار اتصال باشد باید جوش را برداشته و دوباره جوشکاری شود

57- چه جوش هایی باید ۱۰۰% رادیوگرافی شوند

بر اساس بند ۶ ماده ۱۱  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی سرجوش های ذیل باید کامل رادیوگرافی شوند:

 1. اتصالات تای-این  ( TIE IN ) 
 2. جوشهایی که کلا یا جزا تعمیر شده اند
 3. جوش های در تقاطع ها
 4. جوش های بین دو لوله با ترکیب شیمیایی متفاوت
 5. جوش های بین دو لوله با ضخامت های مختلف
 6. جوش های بین دو لوله با اتصالات و بین اتصالات
 7. موقعی که جوشکار تغییر کرده
 8. موقعی که قطر لوله تغییر پیدا کرده
 9. موقعی که ناظر بنا بر شرایط جوی یا ملاحظات، جوشکاری مشکل است
 10. صد سرجوش اول

58- نحوه ی عمل ناظر بعد از نتایج رادیوگرافی چگونه باشد

بر اساس بند ۶ و ۷ ماده ۱۱  از فصل چهارم مشخصات فنی فلزی نتایج رادیوگرافی به صورت ذیل عمل می شود:

 • در صورتیکه جوش ها کیفیت عالی داشته باشد درصد رادیوگرافی از ۱۰۰% به ۷۵% تقلیل پیدا میکند
 • در صورتیکه در دو روز متوالی بیشتر از ۶% سرجوش ها تعمیر داشته باشند جوشکار لغو صلاحیت یا آزمایش مجدد می شود
بروزرسانی بطور منظم انجام خواهد شد
اگر سوال خود را نیافتید از روش های زیر به ما اطلاع دهید تا به سوال شما پاسخ داده شود:

در ایمیل با ما در ارتباط باشید

ایمیل ارسال کنید و پاسح مناسب دریافت کنید
moein.tavakol@gmail.com

پشتیبان شما هستیم

تماس بگیرد و پاسح مناسب دریافت کنید
۰۹۱۷۱۸۷۳۳۹۲

فهرست